คู่มือการใช้ SPSS

Torrent Description

The torrent has 78 files, total 14.0MB, created at Dec. 17, 2014.

Torrent Tags

คู่มือการใช้ spss

Happy? Share it!

Download Link

GET DOWNLOAD LINK

Download Infomation

The torrent has been downloaded 275 times, the speed is bad.

Torrent Contents ( 78 files)

บทที่ 15 การจัดกระทำกับตาราง Output ใน SPSS 10.0 for Windows.pdf3.0MB

บทที่ 3 การจัดกระทำกับข้อมูล.pdf2.0MB

บทที่ 1 บทนำ.pdf1.0MB

บทที่ 13 การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง.pdf1.0MB

บทที่ 2 การแจกแจงความถี่สถิติพื้นฐาน.pdf759.0KB

บทที่ 7 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด.pdf666.0KB

บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ.pdf591.0KB

บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท.pdf381.0KB

บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง.pdf296.0KB

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง t-test.pdf284.0KB

บทที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว.pdf262.0KB

บทที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ.pdf239.0KB

บทที่ 10 การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์.pdf234.0KB

บทที่ 12 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ.pdf228.0KB

บทที่ 6 การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์.pdf206.0KB

บทที่ 16 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนำเข้าที่อยู่ในรูปของเมตริก.pdf150.0KB

บรรณานุกรม.pdf123.0KB

หน้าปก คำนำ สารบัญ.pdf110.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS.htm51.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/excel_spss1.gif29.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal2.gif21.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/snavi.js21.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal3.gif21.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/image2.gif16.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/excel_spss4.gif14.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header4.jpg13.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/excel_spss3.gif12.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal5.gif12.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/style.css12.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/excel_spss5.gif11.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/snavi.css8.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/thai3.gif8.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/image1.gif5.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header6.jpg5.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal6.gif5.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/menu2.js5.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal1.gif5.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/menu2.js5.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/menu2.js5.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/blockscript.js4.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows.htm4.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel.htm4.0KB

การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel_files/excel_spss2.gif4.0KB

การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows_files/decimal4.gif4.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/thai1.gif4.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/ebook.gif3.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/html401.gif3.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS)_files/thai2.gif3.0KB

ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (LOOKS).htm3.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/cpgnukethai.gif3.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/css.gif2.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header3.gif2.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/spacer.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header2.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/arrow.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r2_c1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r1_c2.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r3_c2.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r2_c3.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/footer3.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header8.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/powered.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/print.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header7.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r3_c3.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/friend.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r3_c1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r1_c3.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/stars-2.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/box_r1_c1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/stars-1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/stars-3.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/d0006930.js1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/stars-5.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/footer1.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/stars-4.gif1.0KB

siamtip_com - eBook ภาษาไทย สอน SPSS_files/header5.gif1.0KB

You May Be Interested In: