Ramirez Heredia, Rafael - Tauromagias [20560] (r1.0).epub